Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 4

У програмних документах Соцінтерну підкреслюється, що цілей демократичного соціалізму можна досягти лише в окре­мих країнах. У Декларації принципів (один із головних доку­ментів) висловлюється сподівання, що «сила принципів соціал-демократів, переконливість Їхніх аргументів та ідеалізм їхніх прихильників сприятимуть формуванню в XXI ст майбутнього відповідного демократичного соціалізму». Наприкінці нашого століття, як зазначено там же, демократія стає найважливі­шим засобом народного контролю тих безконтрольних сил, які змінюють нашу планету, не турбуючись про її збереження. Демократія повинна охопити всі сфери життя суспільства: полі­тику, економіку, соціальні відносини, культуру.

Соцінтерн не обминає увагою і нинішній етап існуючих між­народних економічних відносин. У доповіді «Глобальний ви­клик», яку підготував комітет Соцінтерну, висловлено критичні зауваження правлячим колам, адміністрації Сполучених Шта­тів Америки, які не бажають формування справді рівноправ­них економічних відносин. У деяких документах Соцінтерну негативно оцінюється діяльність Міжнародного валютного фон­ду, кредити якого країнам, що розвиваються, підштовхують їх до прірви. Засуджується діяльність транснаціональних корпо­рацій, які порушують правила міжнародної торгівлі, експлуа­тують трудящих країн, що розвиваються. У різноманітних до­кументах Соцінтерну пропонуються заходи нового світового економічного порядку на основі рівноправності й партнерства між усіма країнами. Соціал-демократія наголошує, що тран­снаціональні корпорації необхідно взяти під міжнародний кон­троль, аби вони працювали «в межах затвердженого 00Н ко­дексу поведінки».

Від кінця 80-х рр. Соцінтерн приділяє серйозну увагу охо­роні навколишнього середовища. Соціал-демократія ставить завдання всіляко сприяти об'єднанню прогресивних сил люд­ства проти загрози ядерної війни, яка може викликати такі наслідки, що життя на нашій планеті стане неможливим. Соці­ал-демократи звертають увагу на те, яку небезпеку несе люд­ству хімічна та біологічна зброя. Соцінтерн різко виступає проти «економічного колоніалізму» — використання територій країн, що розвиваються, для скидання небезпечних відходів хімічно­го та ядерного палива. Соціалістичний Інтернаціонал як між­народна політична організація пропонує інші конкретні захо­ди, реалізація яких може зменшити гостроту екологічних про­блем.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

УГЛИЧ , город в Российской Федерации, Ярославская обл. Пристань на Волге. Железнодорожная станция. 39,8 тыс. жителей (1993). ГЭС. Часовой завод "Чайка". НИИ маслоделия и сыроделия. Историко-художественный музей с картинной галереей. Известен с 937, по другим данным - с 1148. Кремль с Тронной палатой княжеского дворца (2-я пол. 15 в.), Успенская ("Дивная") церковь (17 в.), Воскресенский монастырь (17 в.) и др.

ЧХЕИДЗЕ Реваз Давидович (р . 1926), грузинский кинорежиссер, народный артист СССР (1980). Поставил фильмы: "Наш двор" (1957), "Отец солдата" (1965), "Саженцы" (1973), "Твой сын, Земля" (1981). Ленинская премия (1986, в 1991 отказался).

ВЕСЕЛОВСКИЙ Степан Борисович (1876-1952) , российский историк, академик АН СССР (1946). Труды по социально-экономической истории России 14-17 вв., источниковедению, вспомогательным историческим дисциплинам.Copyright © 2022 www.politicaledu.ru