Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 5

Соціал-демократи виступають як організована політична сила в Європарламенті, утворюючи соціалістичну групу (СГЄП). Від кінця 70-х рр. за результатами виборів до Європарламенту в країнах Європейського співтовариства (нині — Європейський Союз) ця група є найчисленнішою. Вона виробила спільну по­зицію з багатьох політичних і економічних проблем, а тому може реально впливати на розвиток Європи і світу.

Якщо до 60-х років соціал-демократія надавала пере­вагу державному регулюванню економіки, державній формі власності, як найбільш ефективних засобів соціального за­хисту найбідніших верств населення, то на сучасному етапі вона визнає економічну ефективність приватної власності, однак намагається підтримувати соціальну рівновагу за ра­хунок збільшення бюджетних видатків на соціальну ескеру. Сучасна соціал-демократія не є орієнтована тільки на робіт­ничий клас, а на широкі категорії представників найманої праці.

Крім типів держави, уже відомих істо­рії людства, є підстави для прогнозування виникнення в майбутньому держави соціально-демократичного типу —держави трудящих-власників. Така держава буде організацією політичної влади трудящих-власників, що становлять більшість суспільства, яка забезпечить реальне здійснення і захист основних прав люди­ни, прав нації і народу на засадах свободи, справедливості і солідарності.

Якісно новому етапу всесвітньо-історичного розвит­ку людства, його переходу до громадянського право­вого суспільства соціальної демократії відповідає перехідний тип держави, орієнтованої на соціальну демократію.

У першій половині XX ст. у багатьох країнах роз­почався поступовий перехід від традиційно буржуазного суспільства (суспільства «вільного», монополі­стичного капіталізму) до громпдянського правового суспільства соціальної демократії. Такому суспільству і має відповідати правова держава, яка не може бути державою соціальної демократії.

Соціальна демократія може існувати тільки у такому суспільстві, де ліквідоване відчуження працівників від засобів та результатів їхньої виробничої діяльності. Це таке суспільство, в якому всі трудящі є (тією чи іншою мірою) власниками або співвласниками засобів та результатів праці. Отже, суспільство соціальної демократії — це ніслябуржуазне (постбуржуазне) сус­пільство, а держава в такому суспільстві має бути державою трудящих-власників.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЕЛЕЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ , мужской, в Чернигове. Основан в 11 в. Упразднен после Октябрьской революции. Архитектурный памятник 12-18 вв. (собор, палаты, колокольня и др.).

ОБЪЕДИНЕННОЕ ДВОРЯНСТВО , в России сословная политическая организация поместного дворянства (1906-17). Коллективные члены - губернские дворянские собрания. Ежегодно собирались съезды уполномоченных, в перерывах между ними действовал Постоянный совет объединенных дворянских обществ (первый председатель А. А. Бобринский). Активную роль в Совете играли лидеры черносотенных союзов Н. Е. Марков и В. М. Пуришкевич. Основная программная цель - защита исторических привилегий дворянства и поместного землевладения. Распалась после Февральской революции.

"СОЮЗ ЗЕМЦЕВ-КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ" , нелегальная политическая организация участников земского движения в 1904-05. Основан в Москве братьями Петром Дмитриевичем и Павлом Дмитриевичем Долгорукими, Д. И. Шаховским. Цель: подготовка обращения к царю с ходатайством о введении конституции. Организатор земских съездов. Члены вошли в партию кадетов, правое крыло стало ядром октябристов.Copyright © 2022 www.politicaledu.ru