Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 7

Переваги таких відносин прихильники цієї концепції вба­чають передусім у тому, що вони дають змогу без ускладнень здійснити процес поступового й раціонального усуспільнення. Для реалізації цієї ідеї не потрібно створювати громіздких і незграбних структур, зберігається ринкова основа економіки, яка дозволяє їй своєчасно реагувати на запити споживачів. Концепція «функціонального соціалізму» вплинула на своєрідне розуміння шведськими соціал-демократами «змішаної» еконо­міки, оскільки воно істотно відрізняється від уявлень, яких дотримуються соціал-демократи інших країн Заходу. Згідно з цими уявленнями, «змішана» економіка — це суто механічне об'єднання приватної та державної власності, причому що біль­шим стає державний сектор, то нібито більше соціалізму. На думку ж ідеологів шведської соціал-демократії, поєднання при­ватного й суспільного, державного в економіці має відбуватися на принципово новій основі. Вони стверджують: співвідношен­ня різних економічних секторів може змінюватись і з часом перетворити власника на суто номінального господаря подібно до того, як повновласного англійського монарха заступила ан­глійська королева, яка не має реальної влади.

Демократія є визначальною в цій доктрині. Вона виступає як надкласове явище і включає гарантоване право на приватне життя захищає від свавільного втручання держави. Маються на увазі свобода думки, організації, віросповідання, загальні вибори, право на культурну авто­номію для національних меншостей, незалежність суддів, право на опозицію. Мета соціал-демократів — поступове просування до суспільства, де демократія поширюється на економічну, політичну і соціальну сфери життя. Загалом соціалізм розглядається як ціль, до якої людство постійно просуватиметься, наповнюючи новим політичним і соці­альним змістом такі неминущі моральні цінності, як свобода, справедливість, солідарність, рівність.

Основні положення викладені в декларації Соціа­лістичного Інтернаціоналу (конгрес якого відбувся 1951 р. у Франкфурті-на-Майні): Декларація відзначає чотири основні аспекти "демокра­тичного соціалізму". Це — "політична, економічна, соці­альна і міжнародна демократія". Щодо "політичної демок­ратії", то соціал-демократи намагаються побудувати нове суспільство за допомогою реформ, демократичних засобів. Саме в цьому полягає суть "третього шляху", запропоно­ваного людству соціал-демократією. У цілому не можна не дооцінювати значного внеску соціал-демократії в здійснення соціальних реформ, які спри­яли зростанню добробуту і соціальної захищеності бідних верств у багатьох країнах Заходу.

Соціал-демократична держава – якою вона має бути

Внутрішніми завданнями, або функціями, соціал-демократичної держави повинні стати у гуманітарній сфері — забез­печення кожній людині належних умов життя на заса­дах свободи, справедливості і солідарності; в економі­чній сфері — сприяння формуванню соціально-орієнтованої ефективної ринкової економіки; у політичній сфері — створення умов для формування і діяльності органів державної влади на засадах демократії, тобто відповідно до вільного волевиявлення більшості народу в умовах вільної діяльності різноманітних громад­ських об'єднань. Відповідно до сфер діяльності функ­ціями держави є:

гуманістична (забезпечення, охорона і захист основ­них прав людини);

екологічна (охорона природного середовища);

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

АЙТМАТОВ Чингиз (р . 1928), киргизский писатель, народный писатель Киргизии (1968), академик (1974) АН Киргизии, Герой Социалистического Труда (1978). Пишет на киргизском и русском языках. В повестях "Джамиля" (1958), "Материнское поле" (1963), "Прощай, Гульсары!" (1966), "Белый пароход" (1970), "Пегий пес, бегущий краем моря" (1977), в романе "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок", 1980), "Плаха" (1986) - острые философские, этические и социальные проблемы современности. Проза Айтматова сочетает психологический анализ с традициями фольклора, мифологической образностью, тяготеет к жанру притчи. Главный редактор журнала "Иностранная литература" в 1988-90. Ленинская премия (1963), Государственная премия СССР (1968, 1977, 1983).

АРХИПОВ Трофим Архипович (р . 1908), удмуртский писатель, народный писатель Удмуртии (1960). Романы "У реки Лудзинки" (1949-57), "Вышел ты на дорогу" (1968-69), повести.

ЙИРЖИ ПОДЕБРАД , см. Подебрад Й.Copyright © 2022 www.politicaledu.ru