Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 8

соціальна (охорона і відновлення здоров'я, соціальне забезпечення);

культурно-виховна (освіта, виховання, підтримка і культури, обгрунтування і пропаганда існуючого соціального устрою тощо);

господарсько-стимулююча (створення умов для роз­витку виробництва на основі визнання і захисту різних форм власності на засоби виробництва);

господарсько-організаторська (програмування й організація виробництва на державних підпрпємствах, розпорядження об'єктами державної влас­ності);

науково-організаторська (організація і стимулю- . вання наукових досліджень);

створення демократичних умов, інститутів для віль­ного виявлення і врахування інтересів різних соціаль­них груп суспільства, зокрема для діяльності різноманіт­них політичних партій та інших громадських об'єднань («демократизаторська» функція);

забезпечення умов для збереження і розвитку наці­ональної самобутності народів, що проживають на території держави (національно-забезпечувальна функ­ція);

охорона і захист державно-конституційного ладу, законності та правопорядку (охоронна функція).

Серед зовнішніх функцій держав соціально-демократичної орієнтації виділяються такі:

участь у міжнародному забезпеченні і захисті прав людини;

допомога населенню інших країн (у випадку сти­хійного лиха, кризових ситуацій тощо);

участь у захисті природного середовища;

участь у міжнародному культурному співробіт­ництві;

участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції вироб­ництва і праці;

участь у розв'язанні глобальних господарських та наукових проблем (енергетичної, використання Світового океану, досліджень і освоєння космосу тощо);

організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних прин­ципів міжнародного права;

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

ЖЕРУХА , род многолетних растений семейства крестоцветных. 6 видов, в умеренном поясе Евразии, в Сев. Африке, в горах тропической Африки и в Сев. Америке. Жеруху лекарственную употребляют в пищу как приправу для салатов; в ряде стран введена в культуру.

СЛАВИН Лев Исаевич (1896-1984) , русский писатель. Роман "Наследник" (1930); пьеса "Интервенция" (1932) о Гражданской войне; документальный роман "Арденнские страсти" (1976) о 2-й мировой войне; повести, мемуары.

ЧЭНЬ ЮНЬ (1905-95) , председатель Центральной комиссии советников КП Китая (КПК), первый секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КП Китая в 1978-87. В 1949-54 заместитель премьера Государственного административного совета КНР, в 1954-1972 и 1979-80 заместитель премьера Государственного совета КНР.Copyright © 2022 www.politicaledu.ru