Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 8

соціальна (охорона і відновлення здоров'я, соціальне забезпечення);

культурно-виховна (освіта, виховання, підтримка і культури, обгрунтування і пропаганда існуючого соціального устрою тощо);

господарсько-стимулююча (створення умов для роз­витку виробництва на основі визнання і захисту різних форм власності на засоби виробництва);

господарсько-організаторська (програмування й організація виробництва на державних підпрпємствах, розпорядження об'єктами державної влас­ності);

науково-організаторська (організація і стимулю- . вання наукових досліджень);

створення демократичних умов, інститутів для віль­ного виявлення і врахування інтересів різних соціаль­них груп суспільства, зокрема для діяльності різноманіт­них політичних партій та інших громадських об'єднань («демократизаторська» функція);

забезпечення умов для збереження і розвитку наці­ональної самобутності народів, що проживають на території держави (національно-забезпечувальна функ­ція);

охорона і захист державно-конституційного ладу, законності та правопорядку (охоронна функція).

Серед зовнішніх функцій держав соціально-демократичної орієнтації виділяються такі:

участь у міжнародному забезпеченні і захисті прав людини;

допомога населенню інших країн (у випадку сти­хійного лиха, кризових ситуацій тощо);

участь у захисті природного середовища;

участь у міжнародному культурному співробіт­ництві;

участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції вироб­ництва і праці;

участь у розв'язанні глобальних господарських та наукових проблем (енергетичної, використання Світового океану, досліджень і освоєння космосу тощо);

організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних прин­ципів міжнародного права;

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

КОСИЦКАЯ (Никулина-Косицкая) Любовь Павловна (1827-68) , российская актриса. С 1843 в провинции, с 1847 в Малом театре. Прославилась в пьесах А. Н. Островского (первая исполнительница роли Катерины в "Грозе").

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ (от франц . desavouer - отказываться, выражать неодобрение), в международном праве опровержение главой государства или правительства действий или заявлений дипломатического или иного официального представителя, превысившего свои полномочия.

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА , музыкальные произведения, предназначенные для исполнения симфоническим оркестром. Включает крупные монументальные произведения и небольшие пьесы. Главные жанры: симфония, сюита, увертюра, симфоническая поэма.Copyright © 2022 www.politicaledu.ru